کارگاه «بیان نشده‌نویسی» برگزار شد/ امیررضا کوهستانی {در میان} جوان‌ها – خبرگزاری مهر | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهان


به گزارش خبرنگار مهر، امیررضا کوهستانی نویسنده، طراح را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارگردان تئاتر در ساعات پایانی یکشنبه ۴ اردیبهشت ماه در فرهنگسرای اندیشه گروه باکلاس هنری شهرداری تهران، برای بچه های دانشگاه تئاتر کارگاهی همراه خود موضوع دیالوگ برگزار کرد.

«بیان نشده نویسی» عنوان کارگاهی است کدام ممکن است امیررضا کوهستانی همراه خود هدف ارتقای آموزشی دانشجویان تئاتر برگزار کرد. در راه اندازی شد این کارگاه آمده بود «همه وقت به تذکر می‌رسد برای ارتباط میان ۲ شخصیت باید آموزش داده شده است‌ای تعیین کنید بگیرد؛ با این حال می‌شود جهان وطنی در تذکر گرفت کدام ممکن است در آن بین ۲ شخصیت گفتگویی رد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بدل نمی‌شود؛ در عین جاری آنچه میان ۲ نفر تعیین کنید می‌گیرد، فهمیده می‌شود، هم اجتناب کرده اند سوی شخصیت‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید هم اجتناب کرده اند سوی تماشاگران. {در این} کارگاه ادعا به دریابیم چگونه این بیان نشده‌ها را بنویسیم.»

{در این} کارگاه کدام ممکن است همراه خود حضور بیش اجتناب کرده اند ۳۰۰ دانشجوی تئاتر برگزار شد، کوهستانی همراه خود توضیح دادن فرایند دیالوگ میان شخصیت‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید آدم‌ها در دنیای دراماتیک را انتخاب کنید و انتخاب کنید دقیق، اظهار داشت: دیالوگ در تئاتر هر دو سینما الفاظی است کدام ممکن است روی صحنه خاص می‌شود. در اقامت دقیق دیالوگ‌هایی است کدام ممکن است خاص نمی‌شود ولی درک می‌شود کدام ممکن است به شرایط وابسته است.

وی افزود: برای فهم این درک خواستن به ارتباط دوسویه است، گوینده کلام را انتخاب کنید و انتخاب کنید محبوبیت او اجتناب کرده اند رمز و راز را انتخاب کنید و انتخاب کنید سپس رمز و راز را انتخاب کنید و انتخاب کنید شناختش اجتناب کرده اند شرایط. این مثال می‌تواند هر دو در بستر خصوصی رخ دهد هر دو اجتماعی، دیالوگی کدام ممکن است آموزش داده شده است نمی‌شود در بستر اجتماعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیاسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید متنی بدست آمده‌های متفاوتی دارد. باید بستر را برای این رویه در نمایشنامه فراهم کنید.

کارگاه «ناگفته‌نویسی» برگزار شد/ امیررضا کوهستانی در میان جوان‌ها

{در این} کارگاه، کارگردان «ایوانف» امتحان شده کرد به زبانی آسان نماد دهد چگونه ما در اقامت دقیق همراه خود نگفتن‌ها به سوئیچ تمام آنچه مدنظرمان است، مبادرت می‌ورزیم. اجتناب کرده اند همین رو کوهستانی همراه خود بازخوانی نمایشنامه «Far Away» کارول چرچیل نویسنده شاخص انگلیسی این توسعه را دلیل داد.

وی اظهار داشت: کارول‌ چرچیل همانند جامپ‌کات در سینما در دیالوگ جهش تحمیل می‌تنبل. ابتدا دیالوگ را می‌نویسد را انتخاب کنید و انتخاب کنید سپس پاک می‌تنبل.

کوهستانی افزود: بیان نشده آن چیزی است کدام ممکن است {در میان} دیالوگ قرار می‌گیرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید رمز و راز باید آن را درک تنبل. این دیالوگ‌هایی است کدام ممکن است برای فرمان خلوت است. دیالوگ‌نویسی به نحوی شعر است، قصدش خاص عصاره کلام است را انتخاب کنید و انتخاب کنید فضای تمیز بین عبارات را گروه اجرایی پر می‌کنند.

این کارگردان همراه خود ردیابی به نمایشنامه کارول‌ چرچیل اجتناب کرده اند دردسرساز بودن سوئیچ داده ها توسط نویسنده به رمز و راز اظهار داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید اینکه چقدر در نمایشنامه‌ها اجتناب کرده اند دیالوگ‌های به درد نخور برای سوئیچ داده استفاده می‌شود.

کوهستانی در شکسته نشده همراه خود بازخوانی نمایشنامه «۱۷ دی مکان بودی؟» شخصی نماد داد چگونه بیان نشده‌ها همراه خود آموزش داده شده است‌ها تمایز دارند. وی همراه خود ردیابی به محتوای متنی شخصی اجتناب کرده اند استراتژی پرسیدن‌های مکرر برای به حرکت درآوردن دیالوگ یاد کرد کدام ممکن است در ال‌ها همواره موضوع به تعویق می‌افتد.

در شکسته نشده کوهستانی همراه خود چاپ شده فیلم‌تئاتر «بی‌تابستان» اجتناب کرده اند تخصص خصوصی خودش در نوشتن را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارگردانی «بیان نشده‌ها» اظهار داشت. در نهایت نیز مونتاژ سوال را انتخاب کنید و انتخاب کنید پاسخی دانستن درباره این سیستم برگزار شد.

کارگاه «بیان نشده نویسی» امیررضا کوهستانی به همت صفحه بحث آموزشی ادبیات نمایشی دانشکده آثار هنری، جشنواره دیالوگ، مدیریت هنرهای نمایشی گروه باکلاس هنری شهرداری را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرهنگسرای اندیشه برگزار شد.