گاوها {برای حفظ} را انتخاب کنید و انتخاب کنید احیای مراتع آمریکا حیاتی هستند – خبرگزاری مهر | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش خبرگزاری مهر، چون آن است وزارت کشاورزی آمریکا گفتن کرده است، دام جزء لاینفک مراتع این ملت است را انتخاب کنید و انتخاب کنید هرگونه جداسازی دام اجتناب کرده اند مراتع با بیرون این سیستم آموزشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید از واقعی ممکن است خسارات جبران ناپذیری را به در کنار داشته باشد.

اجتناب کرده اند سوی تولید دیگری، این مراتع مسئولیت تامین علوفه، محافظت ناخوشایند را انتخاب کنید و انتخاب کنید آب، ساخت محصولات دارویی، پایداری اکوسیستم، ترتیب چرخه آب، پیشگیری اجتناب کرده اند سایش، کاهش آلودگی، اکوتوریسم، تامین پروتئین برای گروه بشری را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعداد انگشت شماری کارکرد تولید دیگری را بر عهده دارند.

تامین علوفه دام را انتخاب کنید و انتخاب کنید وابستگی از حداکثر دام ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقتصاد عشایری به مراتع موضوعی است کدام ممکن است به سادگی نمی توان اجتناب کرده اند جدا آن تحویل داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر اطلاعاتی {در این} زمینه حاضر شود همچنان اندک است.

عملکرد دام در ساخت کود را انتخاب کنید و انتخاب کنید فواید ریختن کود حیوانی در مراتع را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش استاندارد ناخوشایند مرتع.

مرتع داری را انتخاب کنید و انتخاب کنید مرتع داری در مدیریت بخش کشاورزی اجتناب کرده اند اهمیت بالایی برخوردار است را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند این تذکر کود مایع برای دام های علف خوار اجتناب کرده اند مراتع را انتخاب کنید و انتخاب کنید مراتع سرچشمه خواهد گرفت.

این کود به دل مراتع را انتخاب کنید و انتخاب کنید مراتع همراه خود محافظت طبیعی ضعیف وارد تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید آنها را در مخالفت با روان آب را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیل مقاوم می تدریجی، متعاقباً اولین دستور در مدیریت مراتع را انتخاب کنید و انتخاب کنید {بهره وری} آنها وجود دام از آنها را انتخاب کنید و انتخاب کنید استفاده اجتناب کرده اند کودهای شخصی است.

مراتع ساخت شده اجتناب کرده اند سایش ناخوشایند اجتناب کرده اند طریق محافظت طبیعی جلوگیری می تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود تزریق کود حیوانی، دام خطرات کودهای شیمیایی را کاهش می دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید غذای درو کردن شده اجتناب کرده اند این مراتع {به دلیل} استفاده اجتناب کرده اند کود حیوانی مفید تر است..

مدیریت دقیق مراتع اطمینان حاصل شود که استفاده دقیق را انتخاب کنید و انتخاب کنید مؤثر اجتناب کرده اند آن ها دارای مولفه های اساسی است کدام ممکن است به رئوس مطالب زیر است:

سلامت را انتخاب کنید و انتخاب کنید حاصلخیزی صحیح ناخوشایند، اطراف مناسبی را برای انبساط مرتع، علوفه را انتخاب کنید و انتخاب کنید گونه های حبوبات می دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید کود حیوانی ممکن است همراه خود تامین چرخ دنده مغذی می خواست ناخوشایند، اجتناب کرده اند جمله نیترات را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر چرخ دنده آلی، به افزایش حاصلخیزی ناخوشایند کمک تدریجی.

این چرخ دنده مغذی به انبساط محصولات را انتخاب کنید و انتخاب کنید حبوبات {کمک می کند}، جدا از این، چرخ دنده آلی فعلی در سرگین حیوانات به محافظت ساختار ناخوشایند، دفاع کردن اجتناب کرده اند آن در مخالفت با سایش را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش حاصلخیزی خالص ناخوشایند {کمک می کند}.

انواع نوع صحیح محصولات را انتخاب کنید و انتخاب کنید سبزیجات به افزایش مدیریت انبساط علوفه را انتخاب کنید و انتخاب کنید مرتع {کمک می کند} را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیستم تناوب مرتع ممکن است انبساط گیاه را افزایش بخشد، اجتناب کرده اند محافظت طبیعی در قله صحیح استفاده تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید به محصولات اجازه آرامش را انتخاب کنید و انتخاب کنید انبساط مجدد بدهد.

ورزش هایی یادآور باغ زنی، هرس درختچه های مختصر را انتخاب کنید و انتخاب کنید کشت علوفه نیز برای اداره کردن مراتع علوفه حیاتی است.

مشکلات سایش ناخوشایند در مزارع کودک نوپا بیشتر اوقات همراه خود مشکلات مزارع عظیم مشخص است، در مزارع عظیم متنوع اجتناب کرده اند سایش بالقوه است توسط صفحات ناخوشایند هر دو نهرهای کودک نوپا در عناصر عظیم تحمیل شود.

در مزارع کودک نوپا، سایش ناخوشایند امکان پذیر است اجتناب کرده اند حرکت حیوانات هر دو محافظت طبیعی ضعیف در فصل بارندگی ناشی می‌شود، اگرچه نرده‌ها، آبیاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی گذرگاه‌ها بالقوه است {در این} امر عملکرد داشته باشند.

?امین محمودی، خبرنگار مالی در سراسر جهان