گفتگوی مورد جین پینگ همراه خود رئیس جمهور کره جنوبی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نخست وزیر انگلیس – خبرگزاری مهر | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانرئیس جمهور چین روز جمعه همراه خود نخست وزیر انگلیس را انتخاب کنید و انتخاب کنید رئیس جمهور برگزیده شده کره جنوبی تلفنی گفتگو کرد.

بر ایده این گزارش، به آموزش داده شده است سخنگوی محل کار رئیس جمهور کره جنوبی، گفتگوی تلفنی رئیس مقامات همراه خود مورد جین پینگ ۲۵ دقیقه به اندازه انجامید.

{در این} گفتگوی تلفنی، یون سوک یولتید، رئیس جمهور کره اجتناب کرده اند همتای زبان چینی شخصی خواست به همان اندازه همکاری ها را برای خلع سلاح هسته ای کره شمالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحمیل وفاداری را انتخاب کنید و انتخاب کنید استراحت در شبه جزیره کره رشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید آسانسور تدریجی.

رئیس جمهور چین علاوه بر این انتصاب همتای کره ای شخصی را شناخته شده به عنوان رئیس جمهور تبریک ذکر شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود ردیابی به اینکه کره جنوبی همسایه را انتخاب کنید و انتخاب کنید همکار خوشایند پکن {بوده است}، بر لزوم برگزاری بدون در نظر گرفتن سریعتر دیدار دوجانبه تاکید کرد.

سخنگوی محل کار نخست وزیر انگلیس علاوه بر این دلیل داد کدام ممکن است بوریس جانسون، نخست وزیر انگلیس به مدت ۵۰ دقیقه همراه خود همتای زبان چینی شخصی گفتگوی تلفنی داشته است.

این گفتگو بر فاجعه اوکراین هدفمند بود.