۶ اصلاح مورد نیاز در لایحه قوانین نحوه مدیریت نمایندگی های دولتی – مهر نیوز | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش خبرگزاری مهر، موسسه اقتصاد مقاومتی در نامه ای خطاب به وزیر اقتصاد به ساختار قوانین مدیریت نمایندگی های دولتی کدام ممکن است هم اکنون در اصل کار کمیسیون مالی ملت قرار دارد، اظهار تذکر کرد.

{در این} نامه آمده است: «طبق تجزیه و تحلیل‌های انجام‌شده، «کلاس‌بندی نمایندگی‌ها بر ایده مأموریت را انتخاب کنید و انتخاب کنید طراحی اصول بر ایده آن»، «رئوس مطالب حاکمیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید نهاد». یونانی وظایف نمایندگی را خاص کنید ها“” تجزیه و تحلیل مدیریت را انتخاب کنید و انتخاب کنید تصرف همزمان نمایندگی های دولتی توسط وزارتخانه ها “، ” محوریت ساختار قوانین بنگاه های دولتی “، بهبود سانجی سلام محدوده کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیر قابل اعتقاد برای اداره کردن نمایندگی های دولتی “را انتخاب کنید و انتخاب کنید” تصمیم گیری مکانیسم خاصی مشاهده بر نمایندگی های دولتی اطمینان حاصل شود که افزایش اثربخشی اجتناب کرده اند جمله مواردی است کدام ممکن است در اصلاح قوانین فوق اطمینان حاصل شود که کارآمدتر کردن مدیریت نمایندگی های دولتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بدست آوردن به نیازها مشخص شده باید مورد ملاحظه قرار گیرد.

رئوس مطالب اشیا فوق در ضمیمه کارشناس آمده است.