۱۲۱ مورد جدید بیماری عروق کرونر روده ها در اصفهان تعیین شد/ ۳ نفر فوت کردند – خبرگزاری مهر | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش خبرنگار مهر، بر ایده گفتن دانشکده علوم پزشکی اصفهان اجتناب کرده اند روز شنبه ۲۸ فروردین به همان اندازه بلافاصله ۲۸ فروردین ۵۴۰ فرد مبتلا نامشخص به کرونا به امکانات درمانی تکیه کن به این دانشکده ارجاع شدند کدام ممکن است ۱۲۱ فرد مبتلا تحت تأثیر اشکال کرونا بودند. بیماری عروق کرونر روده ها در اصفهان تعیین شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید {در این} مدت ۵۰ نفر در بیمارستان بستری شدند.

در جاری حاضر ۲۲۳ فرد مبتلا عروق کرونر در بیمارستان های خرس محافظت دانشکده علوم پزشکی اصفهان بستری هستند کدام ممکن است ۴۱ نفر اجتناب کرده اند آنها در بخش مراقبت های ویژه بستری شدند.

علاوه بر این طی ۲۴ ساعت قبلی ۶۴ فرد مبتلا عروق کرونر اجتناب کرده اند امکانات درمانی خرس مراقبت دانشکده علوم پزشکی اصفهان ترخیص شدند.

در شهرهای خرس محافظت دانشکده علوم پزشکی اصفهان طی ۲۴ ساعت قبلی ۳ مورد فوتی بر تأثیر کرونا گزارش شد کدام ممکن است ۲ نفر اجتناب کرده اند آنها مبتلا دائم را انتخاب کنید و انتخاب کنید عالی نفر نامشخص به کرونا بودند.

علاوه بر این طبق گفتن این موسسه اجتناب کرده اند ابتدا پاندم کرونا تاکنون عالی میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴۴۹ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۸۱۸ فرد مبتلا تایید شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید نامشخص به عروق کرونر به امکانات درمانی خرس محافظت دانشکده علوم پزشکی اصفهان مراجعه کرده اند کدام ممکن است اجتناب کرده اند این انواع ۴۸۷ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۳۵ فرد مبتلا تایید شده تحت تأثیر بیماری عروق کرونر روده ها هستند.

اجتناب کرده اند ابتدای این پاندم ۱۸ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۱۹ فرد مبتلا نامشخص را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعیین شده به بیماری عروق کرونر در امکانات درمانی دانشکده علوم پزشکی اصفهان فوت کردند کدام ممکن است اجتناب کرده اند این انواع ۱۱ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۶۵۲ فرد مبتلا را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۶ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۶۶۷ نفر به بیماری عروق کرونر مبتلا بودند.

۱۳۷۸۴۵ فرد مبتلا عروق کرونر اجتناب کرده اند امکانات درمانی خرس محافظت دانشکده علوم پزشکی اصفهان ترخیص شدند.