۱۶۵۰ جایگزین شغلی اجتناب کرده اند سوی وزارت بهداشت


وزارت بهداشت تانزانیا (MoH) همانطور که صحبت می کنیم ۱۶۵۰ جایگزین شغلی برای متخصصان مختلف بهداشتی را گفتن کرد.

چگونه تقاضا شود

زمان کشتی این تقاضا ظرف ۲ هفته اجتناب کرده اند گذشته تاریخی عزیمت است

این اطلاعیه (قابل اقدام در گذشته تاریخی ۱۳۹۱/۴/۱۶). کلیه تقاضا ها باید اجتناب کرده اند طریق سامانه استفاده وزارت بهداشت کدام ممکن است در اینترنت مکان ajira.moh.go.tz فعلی است کشتی شود.

NB: Applicant who will apply through the Ministry of Health, DO NOT apply for the position that on the part of PMO-RALG.

تفسیر آگهی

مشت در گیراسپ به نظر می رسد شد